North Bridge utvikler Sollihøgda Plussby

North Bridge utvikler Sollihøgda Plussby

 

 

http://www.sollihogdaplussby.no

 

 

NBNP 2 AS utvikler Sollihødga Plussby i samarbeid med de øvrige grunneierne på Avtjerna. Ingeniørselskapet Cowi er engasjert for å utvikle visjonen for Sollihøgda Plussby: «Vi skal bygge Europas første plussby som nyttiggjør seg av fremtidsrettet miljøvennlig og smart teknologi». Cowi har også utført tekniske utredninger blant annet knyttet til jernbanefaglige vurderinger som underbygger Sollihøgda Plussby og jernbanestasjon på Avtjerna.

Sollihøgda Plussby er svært godt mottatt av en rekke ledende politikere, både nasjonalt og lokalt.

 

Hårek Elvenes, Stortingsrepresentant for Høyre

«- Det er veldig flott å se hvor langt man har kommet med å detaljere ut mulighetene på Avtjerna på så kort tid. Dette er en visjon fylt med substans. Konkret kan dette dekke Bærums fremtidige boligbehov i veldig mange år, også etter at Fornebu er bygd ut. Utbygging ved Avtjerna har ligget i Bærums kommuneplan siden 1991, men det har ikke blitt prioritert grunnet mangel på gode transportløsninger. Nå går det bokstavelig talt et mulighetens tog gjennom Avtjerna som kan muliggjøre at utbyggingen starter. På Sollihøgda plussby vil man få muligheten til å bo midt i marka, og å kombinere natur og friluft med et urbant liv. Jeg tror mange vil ha lyst til å bo i et slikt område. Sollihøgda vil kunne bli spennende og fremoverlent med visjonen om en plussby.»

 

Åsmund Aukrust, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

«Jeg er selv fra Bærum, så dette er en sak som opptar meg. Jeg jobber også mest med miljøpolitikk og klimavennlig utvikling, og dette prosjektet er superspennende. Realisering av Sollihøgda plussby vil kunne lede vei nasjonalt, men også globalt. Her kan vi kombinere vekst og utvikling med klimaansvar. En stasjon på Avtjerna vil være en stor mulighet for utvikling av boliger og arbeidsplasser, med klimaansvar som fundament i grunn. Dette er et type prosjekt som kan vise vei i klimaspørsmål og sette Norge på kartet.»

Abid Raja, Stortingsrepresentant for Venstre

«Å bygge en plussby på Avtjerna vil kunne løfte Norge frem i verden. Jeg er sikker på at det er politisk vilje til å legge midler i dette. En smart by, som bygges helt fra scratch, så nær marka, vil helt klart tiltrekke seg folk. Kanskje vil enkelte politikere stå i kø når prospektene legges ut. Men jernbanestasjonen er selvsagt en forutsetning først. Vi garanterer at vi i Venstre vil gjøre det som står i vår makt for å få stasjonsalternativet grundig vurdert.»

Hans Andreas Limi, FrPs stortingsrepresentant fra Akershus

«Jeg er derfor glad for at visjonen svarer på flere av utfordringene som kritikere har løftet frem. Dårlig kollektivdekning vil løses med togstasjonen. Det er også noe frykt for mye intern trafikk på området. Dette vil om ti år vil være eliminert med elektriske matebusser som fyker rundt på Avtjerna og knytter nabolagene sammen med et velfungerende jernbanenett. Vi må se forbi dagens begrensninger når vi skal utvikle Avtjerna. Frp er garantist for arbeidet med Avtjerna – lokalt i Bærum, på fylkesnivå og på Stortinget. Vi står fullt og helt bak Avtjerna som et fremtidig boligområde. Vi er avhengige av å tilrettelegge for nye boliger i Osloregionen, og Avtjerna gir unike muligheter.»

Kjell Maartman-Moe, Gruppeleder i Bærum Arbeiderparti

«For oss er det viktig å påpeke at det er en samlet Stortingskomité som står bak at vi fikk vurderingen av Avtjerna stasjon gjennom i revidert NTP. Nå må vi sørge for at utredningen gjøres på en god måte. Det er viktig at Bane Nor tolker samfunnsoppdraget sitt vidt, og ikke ser for snevert på det jernbanefaglige. Vi har et samfunnsansvar for at by- og sentrumsutviklingen skal bli så miljøvennlig som mulig. At man er kreativ i jakten på nye løsninger for hvordan stasjonen kan bygges, er derfor viktig. Kan man for eksempel se på muligheten for at stasjonen legges i andre etasje, under bakken? Det er avgjørende for miljøet og fremtiden å bygge løsninger som gir et kortreist samfunn. Med Sollihøgda plussby har vi en enestående mulighet til å utvikle dette. Nå må vi se om vi synes den utredningen som gjøres blir god nok, og ta det derfra. Arbeiderpartiet i Bærum vil uansett jobbe aktivt videre for at en stasjon på Avtjerna skal bli en realitet.»


Se linker til div. artikler:

 

 

Privacy policy and cookies