Utvikling i VEK NBAI

Verdijustert egenkapital (VEK) per aksje i North Bridge Agri Invest AS er beregnet med utgangspunkt i eksterne verdivurderinger for hele eiendomsporteføljen. VEK beregnes ved at det fra brutto eiendomsverdier gjøres fradrag for gjeld, og at det korrigeres for netto arbeidskapital, eventuell skatt og markedsverdi av finansielle instrumenter. VEK er et uttrykk for substansverdi per aksje i selskapet, basert på eksterne verdivurderinger.  Tabellen under viser utviklingen i VEK og andre nøkkeltall knyttet til egenkapitalen i selskapet:

 

VEK- utviklingen er i betydelig grad påvirket av utviklingen i EUR/NOK kursen gjennom perioden.

Privacy policy and cookies