Utvikling i VEK NBNP

Verdijustert egenkapital (VEK) per aksje i North Bridge Nordic Property AS er beregnet med utgangspunkt i eksterne verdivurderinger for hele eiendomsporteføljen. VEK beregnes ved at det fra brutto eiendomsverdier gjøres fradrag for gjeld, og at det korrigeres for netto arbeidskapital i, latent skatt og markedsverdi av finansielle instrumenter. VEK er et uttrykk for substansverdi per aksje i selskapet, basert på eksterne verdivurderinger.

Tabellen i link under viser utviklingen i VEK og andre nøkkeltall knyttet til egenkapitalen i selskapet:

Vi gjør oppmerksom på at North Bridge Nordic Property AS ble fisjonert med virkning fra 20. september 2012.

Privacy policy and cookies