Utvikling i VEK NBNP 2

Verdijustert egenkapital (VEK) per aksje i NBNP2 AS er beregnet med utgangspunkt i en ekstern verdivurdering for eiendommen. VEK beregnes ved at det fra brutto eiendomsverdier gjøres fradrag for gjeld, og at det korrigeres for netto arbeidskapital i, latent skatt og markedsverdi av finansielle instrumenter. VEK er et uttrykk for substansverdi per aksje i selskapet, basert på eksterne verdivurderinger.

Tabellen under viser utviklingen i VEK og andre nøkkeltall knyttet til egenkapitalen i selskapet

 

 

Privacy policy and cookies