Utvikling i VEK NBO

Verdijustert egenkapital (VEK) per aksje i North Bridge Opportunity AS er beregnet med utgangspunkt i eksterne verdivurderinger for hele eiendomsporteføljen.

VEK beregnes ved at det fra brutto eiendomsverdier gjøres fradrag for gjeld, og at det korrigeres for netto arbeidskapital i, latent skatt og markedsverdi av finansielle instrumenter. VEK er et uttrykk for substansverdi per aksje i selskapet, basert på eksterne verdivurderinger.

Tabellen i lenken under viser utviklingen i VEK og andre nøkkeltall knyttet til egenkapitalen i selskapet

Privacy policy and cookies